บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 10 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.5
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายยศกร  คำศรี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 5 8 0 1 5 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 347

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/11/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------