บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 25
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 1 3 1 0 4 2 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 827

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------