บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 5 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.6
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายณัฐภูมิ  วงษ์วิทยา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 0 5 6 0 0 2 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 155

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
30/9/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------