บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 13 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 132
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายนาเบล  สาเม๊าะ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 1 0 0 6 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 421

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------