บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 14 อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.2.3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายอารดา  จรัญรัตนศรี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 0 1 1 2 4 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 457

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------