บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 126
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 5 2 0 2 6 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลตรัง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 146

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------