บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 30
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสิริกร  เจียรวัฒนสวัสดิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 1 3 1 0 3 9 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 994

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------