บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 20
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 0 4 8 0 2 0 2
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 649

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------