บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 13
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงจุฑามณี  หอมขจร  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 1 1 1 6 0 0 5 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 429

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
29/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------