บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชุมพร
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 (425)
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงอริษา  เเสงประทุม  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 9 0 4 2 0 2 8 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 143

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------