บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลชุมพร
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 (425)
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงอารียา  สวาสดิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 9 1 2 4 0 0 6 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

เลขที่นั่งสอบ. 145

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------