บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 7 อาคาร 3 ชั้น 3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 6 0 7 7 0 4 3 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 219

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------