บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 10 อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/10
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงภคพร  อ่าวลึกเหนือ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 0 1 3 0 4 3 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลกระบี่
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เลขที่นั่งสอบ. 330

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------