บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 19 อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/6
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกานต์กวี  ไชยพงษ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 0 1 3 0 5 1 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลกระบี่
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

เลขที่นั่งสอบ. 639

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------