บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 11 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.6
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายวาคิณ  รักประเสริฐ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 0 1 2 1 0 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 380

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/10/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------