บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 7 อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/7
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายเบท  เสมารัมย์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 0 7 2 0 1 0 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนท่าศาลา
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

เลขที่นั่งสอบ. 238

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------