บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 3 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายชัยวรุตย์  สิงห์เครือ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 0 8 0 0 3 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

เลขที่นั่งสอบ. 96

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------