บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 31 อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/5
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายพงศกรศ์  บัญชาญ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 1 6 4 0 5 0 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนตาขุน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 1051

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
28/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------