บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 4 อาคาร 3 ชั้น 3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายธนชาติ  หวังเพิ่มบัณฑิต  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 6 0 8 7 1 1 5 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 116

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------