บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 25 อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/12
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายติสรณ์  ณ พัทลุง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 1 6 3 0 6 2 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนธิดาแม่พระ
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 838

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------