บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 4 อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ป.4/4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายณัฏฐนันท์  โกยสมบัติโอฬาร  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 6 3 0 3 8 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนธิดาแม่พระ
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 118

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------