บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 26 อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/13
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายธยศ  ทับทิม  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 1 6 3 1 2 0 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 888

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
3/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------