บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 5 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 126
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายชินภัทร  แผ้วไพรี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 2 2 5 0 1 5 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 143

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------