บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 20 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 147
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายภูริเดช  จันทร์เกลี้ยง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 2 2 5 0 1 5 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 684

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------