บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 23 อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 331
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงณิตินัดดา  ใจสนธิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 0 9 9 0 5 6 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 739

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------