บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 20
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายชนินทร์  ต้อนรับ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 1 3 4 0 2 8 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนอนุบาลลำพูน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 641

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
6/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------