บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 18 อาคาร 3 ชั้น 4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 6 1 6 0 0 4 7 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 560

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
27/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------