บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 15 อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 821
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายฆนาคม  ชำนิการ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 4 0 7 3 1 3 3 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขที่นั่งสอบ. 485

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------