บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 1 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.2
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธรรมะใจ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 0 5 6 0 0 0 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 24

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------