บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 8 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 137
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 8 0 0 4 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 262

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------