บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 23 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงจักรีพร  คำเป๊ก  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 1 0 1 1 8 3 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนผดุงราษฎร์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 732

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------