บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 17 อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 823
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสุธินี  เขม้นเขตรวิทย์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 4 0 2 3 1 2 0 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เลขที่นั่งสอบ. 543

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------