บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 25 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 324
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสกาวรัตน์  แสวงบุญ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 1 9 0 5 0 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 851

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------