บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 30
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายสุรเสกข์  นพบุรี  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 1 1 3 4 0 5 0 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลลำพูน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 1012

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------