บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ห้องสอบที่ 6 อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 246
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงภัคจีรา  โม้อ้วน  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 2 2 6 9 0 1 1 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

เลขที่นั่งสอบ. 194

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------