บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 13
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีเขื่อนแก้ว  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 1 0 4 7 2 2 3 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 440

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------