บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 6 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.7
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายธนวัฒน์  ทองพลับ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 0 1 1 5 8 7
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนสิ่นหมิ่น
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 189

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/10/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------