บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 14 อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 428
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงอุษยาภรณ์  หอมแดง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 1 0 0 0 2 0 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 468

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------