บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 24 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 325
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงแวมาดีฮะห์  เจะเฮาะ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 2 0 0 8 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนบ้านน้ำใส
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 814

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------