บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
 ห้องสอบที่ 6 อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายณภัทร  ขวัญชุม  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 7 1 0 4 0 2 0 8
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/10/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------