บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 ห้องสอบที่ 9 อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง3411
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายรัฐภูมิ  เหล่าอุ่นอ่อน  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 2 2 3 7 0 3 0 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1  โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------