บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
 ห้องสอบที่ 2 อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 7 1 0 4 0 1 0 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------