บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
 ห้องสอบที่ 1 อาคาร6
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงกนกรัตน์  ชัยมงคล  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 2 1 2 6 0 0 0 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
31/5/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------