บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนพร้านีลวัชระ
 ห้องสอบที่ 22 อาคาร 4 ชั้น 4
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ก้องกังวาลย์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 5 1 4 9 0 4 3 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------