บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
 ห้องสอบที่ 3 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 123
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายธนวัฒน์  พิมพิสาร  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 3 0 9 0 1 0 8 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------