บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวัดตรณาราม
 ห้องสอบที่ 10 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายบรรณรัชษ์  แซ่โค้ว  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 6 4 0 4 2 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------