บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
 ห้องสอบที่ 8 อาคารฑิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 132
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงเพ็ญนิภัทร์  โจประพันธ์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 1 3 0 9 0 1 0 9 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
6/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------