บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
 ห้องสอบที่ 4 อาคารหลุยส์โชเวต์ ชั้น 3 ห้อง ป.6/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายเมษา  สุขศิริ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 7 1 0 4 0 2 9 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
15/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------