บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสระแก้ว
 ห้องสอบที่ 36 อาคาร 6 ห้อง 624
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายณัฐภัทร  ฟองบุบผา  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 2 2 3 7 1 1 9 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนสระแก้ว
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------