บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
 ห้องสอบที่ 9 อาคารเซนต์โยเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงศศิกานต์  เรียงสันเทียะ  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 7 1 0 4 0 2 9 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------